Post Tagged with: "เพื่อนบ้านอาเซียน"

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แนะไทยควรเร่งสร้างจุดยืนเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ CLMV

July 4, 2014 3:57 amComments Off
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แนะไทยควรเร่งสร้างจุดยืนเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ CLMV

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แนะไทยควรเร่งสร้างจุดยืนเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ CLMV จากดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจใน CLMV ได้แก่ กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ถือเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่องและยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ให้เห็นว่าภาพรวมของไตรมาสที่ 1/2557 จีนยังคงมีบทบาทต่อกลุ่มประเทศ CLMV ในมิติต่างๆ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ส่วนไทยยังคงครองอันดับ 2 ตามด้วยสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย สำหรับมุมมองด้านการค้า ไทยยังคงครองอันดับ 2 ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรองเพียงจีนเท่านั้น เนื่องมาจากข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ด้านที่ตั้งของประเทศ ส่วนด้านการลงทุนนั้น ไทยและมาเลเซียซึ่งเคยเป็นผู้ลงทุนสำคัญในกลุ่มประเทศ CLMV กลับชะลอบทบาทลงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ มูลค่าการลงทุนจากสิงคโปร์และญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สำหรับด้านการท่องเที่ยว นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2556 จนกระทั่งปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มประเทศ CLMV [...]

Read more ›

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยการส่งออกช่วง ม.ค.-พ.ค.2557ในตลาดอาเซียนลดลง 3.5%

3:47 amComments Off
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยการส่งออกช่วง ม.ค.-พ.ค.2557ในตลาดอาเซียนลดลง 3.5%

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยการส่งออกช่วง ม.ค.-พ.ค.2557ในตลาดอาเซียนลดลง 3.5% นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึง การส่งออก 5 เดือนแรก ช่วง ม.ค. – พ.ค. 2557 โดยมีมูลค่า 92,862 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 1.2% โดยเฉพาะตลาดอาเซียนลดลง 3.5% หรือมูลค่า 23,770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันเป็นผลมาจาก ปัจจัยความเสี่ยงที่ผ่านมาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากการวิเคราะห์แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัว แต่การค้าโลกขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก ทำให้ไทยอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวนี้ ส่วนหนึ่งเพราะนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปตะวันออก ทำให้เกิดการค้าขายทดแทนการนำเข้าที่ทำให้ตลาดอาเซียนลดลง รวมถึงสินค้าจากประเทศจีนที่ไหลเข้ามาแย่งตลาดสินค้าไทยในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนไปในตลาดอาเซียนมากขึ้นซึ่งจะได้รับประโยชน์รอบด้าน ทั้งนี้ การขยายการลงทุนไปยังตลาดอาเซียนของไทยเป็นไปตามนโยบายต่อเนื่อง ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไปการดำเนินธุรกิจในต่าประเทศ(Internationalization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบันประเทศในกลุ่มอาเซียนมีต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่าและมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งธุรกิจ เช่น เวียดนามอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นเจ้าของกิจการได้ 100% ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาในการชำระค่าภาษี รวมถึงไปการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP)จากประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในอาเซียนจะได้รับประโยชน์รอบด้านและเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น

Read more ›